Vedtægter

På selskabets ekstraordinære generalforsamling i Kolding 27. august 2010 blev følgende statutter vedtaget:

§1 Selskabets navn er Dansk Selskab for 1700-talsstudier. På engelsk: The Danish Society for Eighteenth-Century Studies. På fransk: La Société Danoise d’Étude du XVIII Siecle

§2 Selskabet har som formål at fremme:

  1. Udforskningen af 1700-tallet inden for alle videnskaber
  2. Kontakten og det tværfaglige samarbejde mellem forskere både i Danmark og i udlandet både i og uden for universitetsinstitutterne
  3. Formidlingen af forskningsresultater vedr. 1700-tallet og 1700-talsrelaterede emner.

Selskabet er tilknyttet International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS). Medlemmerne af selskabet er dermed medlemmer af det internationale forbund. En andel af medlemskontingentet erlægges for medlemskab af det internationale forbund.

§3 Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at fremme udforskningen af 1700-tallet inde for alle videnskaber.

§4 Selskabet afholder årligt en generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen af et mindretal på mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af selskabets medlemmer. Indkaldelse til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 3 uger før mødet.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende beslutningspunkter:

1) godkendelse af indkaldelsen i henhold til statutter.
2) valg af generalforsamlingens dirigent og referent.
3) godkendelse af dagsorden.
4) bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
5) bestyrelsens aflæggelse af regnskab.
6) revision af regnskab.
7) Fastsættelse af årligt kontingent.
8) valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.
9) valg af revisor.
10) evt.

Medlemmers forslag til beslutningspunkter  ved generalforsamlinger fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder om selskabets virksomhed med 2 ugers varsel. Medlemsmøder afholdes efter den dagsorden, mødet beslutter. Forslag til dagsorden udsendes sammen med bestyrelsens indkaldelse til medlemsmøde.

§5 Alle medlemmer har ret til at stille forslag til dagsorden til medlemsmøder og generalforsamlinger. De tilstedeværende medlemmer ved generalforsamlinger og medlemsmøder har stemmeret. Der kan ikke afgives stemmer ved medlemsmøder og generalforsamlinger gennem fuldmagt.

Hvis et medlem begærer det, skal der afholdes hemmelig afstemning.

Såfremt antallet af kandidater ved valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen overstiger antallet af ledige pladser afholdes hemmelig afstemning.

§6 Afstemningers udfald afgøres ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende. Ved lige stemmetal i forbindelse med valg til bestyrelsen afgøres udfaldet ved lodtrækning.

§7 Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse. Alle medlemmer af selskabet er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af 5-9 medlemmer. Medlemmer, der vælges til bestyrelsen, vælges for to år, og hvert år afgår mindst to medlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes at bestyrelsen er bredt geografisk og fagligt sammensat. Den konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og webmaster umiddelbart efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Der fordres ikke medlemskab af selskabet af revisorerne.

Bestyrelsen kan til særlige formål supplere sig med ethvert medlem af sektionen, når den finder det nødvendigt. En evt. supplering skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling (ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer).

§8 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet i henhold til formålet. Bestyrelsen forestår udsendelsen af et nyhedsbrev og udarbejdelsen af en medlemsliste. Bestyrelsen varetager kontakten til International Society for Eighteenth-Century Studies og tilstræber at udbrede kendskabet til selskabets virksomhed. Bestyrelsen tager initiativ til faglige arrangementer. Bestyrelsen tilsender revisorer selskabets regnskab 3 uger før generalforsamlingen.

 

§9 Selskabet driver en hjemmeside. Hjemmesiden redigeres af en gruppe , nedsat af bestyrelsen, og sitet administreres af selskabets webmaster. Selskabets formand og webmaster er fødte medlemmer af guppen.

§10 Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede.
§11 Bestyrelsens hjemsted er den til enhver tid siddende formands ansættelsessted eller anden institution efter bestyrelsens beslutning.

§12 Forslag til ændring af selskabets statutter eller forslag til opløsning af selskabet kan besluttes på to hinanden følgende møder i selskabet, hvoraf et møde skal være en ordinær generalforsamling. Beslutninger om ændringer af statutter og om opløsning kan træffes af en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Hvis selskabet opløses anvendes dets økonomiske midler til formål, der omfattes af statutternes §2.

 

Kolding 27. august 2010